Musik

Næste koncert:

Blum & Haugaard BandLørdag d. 30. september 2023 Kl: 20:00


Medlem: 175,00 kr.


Ikke medlem: 200,00 kr.


Foreningen Musik På Industrien's vedtægter

Vedtægter senest ændret maj 2021

 

§ 1. Foreningens navn er MUSIK PÅ INDUSTRIEN.

Foreningens hjemsted er Aarup.

 

§ 2. Foreningens formål er:

 • at tage initiativ til og afholde koncerter i Aarup
 • at tage initiativ til, oplyse om, støtte og koordinere kulturel virksomhed.

 

§ 3. Foreningen optager som medlemmer alle enkeltpersoner, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Medlemskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.  Medlems- og regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 4. Foreningen har en støttegruppe, Råstof, hvor alle kan optages som medlemmer, og hvor medlemsfordelene fremgår af særlig brochure.

Kontingentet opkræves 1 gang årligt i januar måned for det kommende år og indsættes på en særskilt konto i Totalbanken. Penge derfra overføres som tilskud til foreningens indkøb af udstyr og drift.

 

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  Ethvert enkeltmedlem kan deltage i generalforsamlingen.

 Stemmeberettiget og valgbar er enhver, der har betalt medlemskontingent og været medlem i mindst 2 uger.

Såfremt det ønskes skal afstemningen være skriftlig.

 

§ 6. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning.
 • Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af 2 revisorer.
 • Valg af 1 revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmer.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Beslutning træffes ved almindeligt flertal.

Generalforsamlingen skal ekstraordinært indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

 

§ 7. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

 

§ 8. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der afgår i lige år 3 og i ulige år 4 medlemmer efter tur, første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.

Såfremt at bestyrelsen ikke efter indkaldelse af suppleanter udgør 7 medlemmer, er denne forpligtet til at søge selvsupplering blandt egnede kandidater. Ikke-valgte medlemmer vil altid være på valg ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 9. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Der kan meddeles prokura.

 

§ 10. Foreningen hæfter over for tredjepart alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

§ 11. Til vedtægtsændringer eller foreningens ophævelse kræves et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.


For at mødet skal være beslutningsdygtigt kræves dog at det af mødeindkaldelsen fremgår, at der på mødet behandles forslag om vedtægtsændringer/ophævelse.

Ved ophævelse kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på mødet.

 

Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Dette er under alle omstændigheder beslutningsdygtigt ved almindeligt stemmeflertal.

Ved foreningens ophævelse skal dens formue anvendes til kulturelle formål efter bestyrelsens afgørelse.

 

SÅLEDES VEDTAGET, på generalforsamlingen i Aarup, d. 27. maj 2021.